Reklamacje

   

1.     Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

2.     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta                   w sytuacji, gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.). 

3.     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne. 

4.     Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie lub drogą elektroniczną na adres biuro@abisklep.pl

5.     Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 

6.     Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny): 

a)    okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji- Towaru i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady, 

b)    określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży), 

c)    danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem. 

7.  Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji. 

8.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć wadliwy Towar na adres siedziby Sprzedawcy.

9.    W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

10.    Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do zbadania rzeczy w dacie dostawy oraz sporządzenia protokołu szkody i niezwłocznego – w terminie nie dłuższym niż (5) dni od dnia dostawy, zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Dla skuteczności zawiadomienia o wadzie, należy dokonać go w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie do kontaktu ze Sprzedawcą. W przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany – do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie – w terminie nie dłuższym niż (5) dni od daty jej ujawnienia. Ciężar udowodnienia zachowania terminu spoczywa na Kliencie będącym Przedsiębiorcą.

11.    Zarówno Sprzedawca, jak i Klient będą dążyć, by wszelkie spory wynikłe w trakcie i w związku z wykonywaniem Umowy Sprzedaży zostały rozwiązane polubownie.  W przypadkach dotyczących Klienta nie będącego Konsumentem, gdy rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, Strony nie dojdą do porozumienia bądź nie doprowadzi to do oczekiwanych rezultatów, wszelkie spory wynikłe w trakcie i w związku z wykonywaniem Umowy Sprzedaży rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwości miejscowej Sprzedawcy.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

2.    Klient jest również uprawniony do skorzystania z unijnej platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Platforma ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3.    Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:

a)    zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),

b)    zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą, 

c)    skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów), 

d)    skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

Produkt dodany do porównania.